Soorten crowdfunding

Er kan op verschillende manieren geld worden opgehaald middels crowdfunding. De meest voorkomende soorten zijn donaties, rewards (of voorfinanciering), leningen, aandelen en converteerbare leningen. Bij sommige crowdfundingplatformen kunnen verschillende soorten van crowdfunding gecombineerd worden.

 

Het verschil tussen crowdfunding en crowdfinancing

Omdat de verschillende vormen sterk van elkaar verschillen, wordt er ook wel gesproken van crowdfunding en crowdinvesting/crowdfinance. Hierbij valt het geld ophalen op basis van donaties en rewards onder crowdfunding, terwijl geld ophalen middels (converteerbare) leningen en aandelen crowdfinancing of crowdinvesting wordt genoemd. Bij CrowdFundy richten we ons voornamelijk op crowdfinancing of crowdinvesting, maar voor de volledigheid worden hieronder alle soorten crowdfunding behandeld.

 

1. Donaties

De investeerder doneert voor een bepaald doel een geldbedrag zonder dat hierbij sprake is van een (fysieke of financiële) tegenprestatie. De donatie wordt vooral verricht vanuit een 'joy of giving'. 

Donatie soort crowdfunding

 

2. Rewards (of voorfinanciering)

Tegenprestatie

De investeerder investeert in het project en krijgt hier een niet-financiële beloning voor terug van de ondernemer. Het kan hierbij gaan om de voorverkoop van een bepaald product of bepaalde dienst, zoals een kaartje voor een concert of de voorverkoop van een te ontwikkelen product. Daarnaast kan de tegenprestatie ook minder tastbaar zijn, zoals een status of membership met diverse voordelen. Hierbij is vaak sprake van diverse gradaties waarbij de tegenprestatie groter is naarmate het te investeren bedrag hoger ligt.

Marktonderzoek

Het grote voordeel van deze vorm van financiering voor de ondernemer is dat het naast een stuk marketing ook een goede vorm van marktonderzoek is. Je weet gelijk of het publiek op jouw product of dienst zit te wachten.

Kosten productie en verzending

Een nadeel van rewards of voorfinanciering is dat, wanneer het om een fysiek product gaat, een relatief groot percentage van het opgehaalde bedrag gaat naar de kosten van productie en verzending. Vooral internationale verzendingen kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Vraag je daarom af of je het product op een Nederlands - of internationaal platform wil crowdfunden.

Reward soort crowdfunding

 

3. Leningen

Tegenprestatie

De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De bedragen van alle investeerders tezamen zorgen voor de financieringsbehoefte van de ondernemer. De ondernemer betaalt de lening in een vooraf bepaalde termijn terug met rente. Het rendement (de rente) wordt bij sommige platformen vastgesteld op basis van de risico's en zekerheden, terwijl andere platformen de ondernemer vrij laten in het kiezen van de rente.

Beperkte betrokkenheid

Omdat de investeerder een vastgesteld rendement ontvangt over de vooraf bepaalde looptijd, heeft de investeerder geen belang bij de groei van de onderneming. Hierdoor is de betrokkenheid van een investeerder bij een leningsvorm lager dan bij bijvoorbeeld aandelen.

Achtergestelde lening

De leningsvorm zoals besproken betreft achtergestelde leningen. Hierbij wordt de schuldeiser (in dit geval de investeerder) bij een faillissement van de onderneming achtergesteld; de investeerder komt in volgorde van schuldeisers dus achter de andere schuldeisers zoals werknemers en banken. Daarom is de rente bij deze soort leningen in veel gevallen ook hoger dan bij de bank.

Een andere leningsvorm, de converteerbare lening, zal hierna worden besproken.

Lening soort crowdfunding

 

4. Aandelen

Participatie in de onderneming

Bij aandelen participeert de investeerder (actief of passief) in de onderneming van de ondernemer. Door de verkrijging van aandelen in de onderneming, deelt de investeerder mee in (toekomstige) winsten. Bij deze vorm van crowdfunding wordt veelal na succesvolle crowdfunding een investeringscoöperatie opgericht waar alle investeerders lid van worden. Deze investeringscoöperatie verkrijgt vervolgens het aandelenkapitaal in de onderneming.

Een aanspreekpunt maar extra kosten

Voor de ondernemer heeft deze constructie het voordeel dat het met de coöperatie slechts een aanspreekpunt heeft in de bestuurder van de coöperatie. Nadeel is dat het oprichten van een dergelijke coöperatie extra juridische en administratieve kosten met zich mee brengt.

Grote betrokkenheid

Het grote voordeel van aandelen is de betrokkenheid van de investeerders. De hoogte van het rendement voor de investeerders is immers afhankelijk van het succes van de onderneming.

Waarde onderneming en belastbaar inkomen

Belangrijk om te weten is dat de verkoop van aandelen direct invloed heeft op de waarde van je onderneming. Verkoop je bijvoorbeeld 10 procent van de aandelen voor 50.000 euro, dan stelt de Belastingdienst de waarde van de 90 procent die je overhoudt op 450.000 euro belastbaar inkomen, terwijl je dat geld nog niet hebt.

Aandelen soorten crowdfunding

 

5. Converteerbare leningen

Hoe werkt het?

De converteerbare lening betreft een lening die uiteindelijk onder bepaalde condities omgezet kan worden in aandelen

Bij het aangaan van de lening wordt een conversiemoment afgesproken. De rente wordt pas uitbetaald bij het conversiemoment. Bij dit conversiemoment kan de investeerder het uitstaande leenbedrag plus opgebouwde rente converteren naar aandelen. Deze conversie is ook tussentijds mogelijk indien een substantiële nieuwe investeerder een aandeel verwerft in de onderneming.

Converteerbare lening crowdfunding

Geschikt voor startende ondernemingen

De converteerbare lening is uitermate geschikt voor startende ondernemingen. Omdat er nog geen omzet gegenereerd wordt en cashflow aanwezig is voor de aflossing van rente, is het verstrekken van een lening niet geschikt. Het ontbreken van een bestaande omzet is tevens de reden dat het uitgeven van aandelen niet optimaal is. Immers kan er geen degelijke bedrijfswaardering – en bijbehorende waardering van de aandelen – worden toegepast.

 

Zie verder:

- Hoe werkt crowdfunding >
- Kosten crowdfunding >